Brandtekniska klasser för branddörrar

För branddörrar finns förutom de vanliga brandmotståndsklasserna E, I, W följt av tidsangivelse även några tilläggsklasser som det kan ställas krav på i byggreglerna beroende på var branddörren är placerad. Det gör att en branddörr kan ha långa krångliga beteckningar som EI2  15/EW 60-S200C3. En vanlig lägenhetsdörr ska däremot normalt ha klassen EI 30-S200.

Brandklassning

Entrédörrar som monteras i lägenheter ska enligt svensk lag vara brandklassade och skydda mot brand i minst 30 minuter oavsett om det är nya lägenheter eller dörrar som byts ut i befintliga flerbostadshus. Detta anger Boverket i sina nya byggregler, BBR avsnitt 5:534, som gäller från 1 januari 2013.
Säkerhetsdörrar till lägenheter skall därför vara brandklassade i brandklass EI30, men går även att beställas i brandklass EI60/A60. Bokstäverna specificerar olika funktionskrav. Integriteten E innebär att sticklågor inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan antända material i närheten av dörren. Isolering I innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur. Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda. I Sverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter, som EI30 och A60.

Brandgastäthet och brandgastäta dörrar Sa och S200 (Sm) enligt SS-EN 13501-2

Från och med 1 januari 2013 är det lag (Boverkets Byggregler BBR avsnitt 5:534) på att alla nyinstallerade entrédörrar från trapphus till lägenheter i flerbostadshus ska vara brandgastäta i klass S200 (tidigare Sm) enligt SS-EN 13501-2. Oavsett om det rör sig om nybyggnation eller dörrar som byts i äldre byggnader.
SS-EN 13501-2 är klassificeringsstandard för dörrars brandgastäthet (röktäthet) och i den finns två klasser, Sa och S200. Brandgastäthet S är dörrens förmåga att reducera brandgas- eller rökläckage från en sida av dörren till den andra. För dörrar i klassen Sa är brandgastätheten provad vid röktemperatur 20 °C och tryckskillnad 25 Pa. För klassen S200 är röktemperaturen 200 °C och tryckskillnaden 50 Pa.

Vad är Sa och S200?

Reglerna i BBR utgår från brandgastäthetsklasserna Sa och S200 (tidigare Sm) enligt SS-EN 13501-2. Båda klasserna föreskrivs för att rädda liv. Var dörren ska monteras är avgörande för vilken klass du ska välja. Sa och S200 är ett mått på hur tät dörren är vid olika temperatur- och tryckförhållanden.
Kalla brandgaser Sa respektive varma brandgaser S200 (tidigare Sm). Brandgastätheten S är dörrens förmåga att reducera brandgas- och rökläckage från en sida av dörren till den andra. Beteckningarna a och 200 syftar på kall respektive varm gas. Om dörren uppfyller klass S200 klarar den även kraven för klass Sa. Dörrar med klass Sa har genomgått tester vid röktemperaturen 20°C och tryckskillnad på 25 Pa. Maximalt tillåtet läckage för Sa är ca 15 m3/h för enkeldörrar och 24 m3/h för pardörrar. Klass S200 har testats vid 200°C och tryckskillnaden 50 Pa. Den tillåtna läckagenivån är 20 m3/h för enkeldörrar och 30 m3/h för pardörrar.

Hur täta är branddörrar utan röktäthetsklass S

En vanlig branddörr i till exempel klass EI 30 har ingen säkerställd röktäthet men är ändå ganska tät mot rök och brandgaser. E-kravet mäts genom att varma brandgaser och sticklågor inte får tränga igenom dörren eller karmen på ett sätt som gör att antändning kan ske på andra sidan, vilket i sig garanterar en viss täthet. Fram till 2012 var därför E-kravet också nivåsättande för brandgastäthet även för dörrar mot utrymningsvägar. Kravet på EI-klass, särskilt i kombination med krav på ljudisolering, innebar därför att svenska lägenhetsdörrar generellt hade ett bra skydd mot rökspridning även innan S-kravet infördes.